Własności przymiotników

← Poprzednie (Następne) | Spis treści | Następne (Verb Basics) →
Przejdź do ćwiczeńWłasności przymiotników

Gdy znamy juŜ moŜliwości połączenia dwóch rzeczowników przy uŜyciu odpowiednich partykuł, chcielibyśmy teraz opisać je za pomocą przymiotników. Przymiotnik moŜe bezpośrednio opisywać rzeczownik, który poprzedza. MoŜe takŜe łączyć się z nim w ten sam sposób w jaki łączyliśmy rzeczowniki, z uŜyciem odpowiednich partykuł. Wszystkie przymiotniki dzielą się na dwie kategorie: na-przymiotniki i i-przymiotniki. Zobaczmy czym się róŜnią i jak uŜywać ich w zdaniach.

Na-przymiotniki

Na przymiotniki są bardzo łatwe w nauce, poniewaŜ zachowują się podobnie jak rzeczowniki. Główną róŜnicą jest jednak fakt, Ŝe na-przymiotnik moŜe modyfikować rzeczownik przez dodanie [な] między rzeczownik a przymiotnik.

(1) 静か。- cicha osoba

Oprócz tej bezpośredniej modyfikacji rzeczownika, która wymaga uŜycia [な], moŜesz powiedzieć: rzeczownik jest przymiotnik przez uŜycie partykuły określającej temat, jak w [rzeczownik] [partykuła] [przymiotnik]. Na przykład 「静か」).

(1) 友達親切。- przyjaciel jest uprzejmy.

(2) 友達親切。- przyjaciel jest uprzejmą osobą.

Pamiętasz jak mówiliśmy, Ŝe na-przymiotniki zachowują się prawie jak rzeczowniki? Spójrzmy na kilka przykładów.

(1) ボブは好きだ。- Bob lubi ryby.

(2) ボブは好きじゃない。- Bob nie lubi ryb.

(3) ボブは好きだった。- Bob lubił ryby.

(4) ボブは好きじゃなかった。- Bob nie lubił ryb.

Czy ta odmiana wygląda znajomo? Powinna jeŜeli przyłoŜyłeś się do określania rzeczowników. Jeśli sprawia ci trudność odróŜnienie przymiotnika od czasownika, pomyśl o 「好き」 w znaczeniu [upragniony]. MoŜesz równieŜ poznać kilka przykładów, w których partykuła tematu i identyfikator działają w harmonii. Zdania są o temacie [Bob], a [ryba] określa jego upodobania, czyli niejako jego samego.

(1) 好きなタイプ。- Z typu tych co lubią ryby.

(2) 好きじゃないタイプ。- Z typu tych co nie lubią ryb.

(3) 好きだったタイプ。- Z typu tych co lubili ryby.

(4) 好きじゃなかったタイプ。- Z typu tych co nie lubili ryb.

Tu, główne zdanie określa „typ” w sensie „typu ludzi, którzy lubią lub nie lubią ryb”. Sam widzisz jak ten rodzaj konstrukcji zdania jest uŜyteczny, gdyŜ 「タイプは好きだ。」 znaczyłoby „typ lubi ryby”, co nie miałoby sensu.

MoŜemy nawet potraktować całe złoŜenie przymiotnika z rzeczownikiem jak zwykły rzeczownik. Na przykład:

(1) 好きじゃないタイプは、好きだ。
- Typ ludzi, którzy nie lubią ryb lubi mięso.

I-przymiotnik

I-przymiotnik jest tak nazywany, poniewaŜ w kończy się zawsze na 「い. To jest okurigana i jest częścią, która będzie ulegać zmianie podczas koniugacji. Być moŜe znasz kilka naprzymiotników zakończonych 「い」 jak chociaŜby 「きれい(な)」 Jak zatem je odróŜnić? Niestety nie ma na to pewnego sposobu. Jakkolwiek większość naprzymiotników zakończonych na 「i」 pisana jest całkowicie na pomocą kanji. W iprzymiotnikach koncówka [い] nie moŜe być częścią znaku kanji, poniewaŜ to ona ulega odmianie. W rzeczywistości znam tylko jeden przykład na-przymiotnika, w którym występuje końcówka [い]. Jest nim 「嫌い」. Pewnie dlatego, Ŝe pochodzi od czasownika [嫌].
Nie dodawaj だ do i-pzymiotników.

Teraz rozjaśnijmy trochę tę odmianę. Poznamy dwie nowe zasady dla koniugacji iprzymiotników. Aby zaprzeczyć lub powiedzieć coś w czasie przeszłym, najpierw musimy usunąć końcówkę [い], potem dodać [くない] dla zaprzeczenie lub [かった] dla czasu przeszłego. Skoro [くない] zakończone jest na (i) moŜesz to traktować jak kaŜdy inny iprzymiotnik. Zasady odmiany przeszłej, przeczącej formy są takie same jak przeszłej, twierdzącej.

Koniugacja i-przymiotnika:
podsumowanie
TwierdzenieZaprzeczenie
Nie przeszłe高い高くない
przeszłe高かった高くなかった

MoŜesz bezpośrednio zmieniać rzeczownik przez dodanie go do i-przymiotnika.

(1) 高いビル。- Wysoki budynek

(2) 高くないビル。- Niewysoki budynek.

(3) 高かったビル。- Budynek, który był wysoki.

(4) 高くなかったビル。- Budynek, który nie był wysoki.

MoŜesz takŜe opisywać rzeczownik za pomocą kilku przymiotników.

(1) 静か高いビル。- cichy, wysoki budynek.

(2) 高くない静かビル。- niewysoki, cichy budynek

ZauwaŜ, Ŝe z juŜ opisany rzeczownikiem moŜemy postępować tak samo jak robiliśmy to w przypadku na-przymiotników. Jedyną róŜnicą jest oczywiście to, Ŝe nie potrzebujemy [な] Ŝeby bezpośrednio modyfikować rzeczownik. W następującym przykładzie 「値段高い」 bezpośrednio opisuje 「レストラン

(1) 値段高いレストランあまり好きじゃない
- nie przepadam za drogimi restauracjami.

Wyjątek

Istnieje jeden i-przymiotnik, o znaczeniu (dobry), który zachowuje się inaczej niŜ reszta iprzymiotników. Słowo „dobry” początkowo wyglądało tak: よい良い]lecz później zostało zastąpione przez 「いい」. Niestety odmiany dokonuję się na formie [良い] Inny przymiotnikiem zachowującym się w ten sposób jest 「よい」 and not 「いい」(ładnie wyglądający), poniewaŜ jest to skrócona wersja złoŜenia dwóch słów: 「格好」 i 「いい」. Skoro składa się z tego samego 「いい」 musisz odmieniać je tak samo.

Conjugation for 「いい
twierdzeni eprzeczenie
nie przeszłeいいよくない
przeszłeよかったよくなかった
      
Conjugation for 「かっこいい
twierdzeni eprzeczenie
nie przeszłeかっこいいかっこよくない
przeszłeかっこよかったかっこよくなかった

UwaŜaj, aby kaŜdej koniugacji dokonywać na 「よい」 nie 「いい」.

Przykłady

(1) 値段あんまりよくない
- Cena nie jest zbyt dobra

(2) かっこよかった
- Wyglądał super!

← Poprzednie (Następne) Spis treści Następne (Verb Basics) →
Przejdź do ćwiczeń

This page has last been revised on 2006/9/15